Spørgsmål & Svar Barsel

Aflønning under barselsorlov

Under barselsorlov udbetales til den barslende ”sædvanlig løn”. I henhold til barselsaftalens § 2 (Aftalen om fravær af familiemæssige årsager) svarer sædvanlig løn til den løn, den ansatte ville have ret til under sygefravær.

KTO har i en kommentar tilføjet, at den ansatte under barselsorlov har ret til den løn, som den pågældende har kunnet regne med inkl. pensionsbidrag og fast påregnelige tillæg. Det er endvidere anført, at faste påregnelige tillæg er tillæg, der gives som en del af vederlaget for den arbejdsydelse, som den pågældende er ansat til at udføre. Ikke fast påregnelige tillæg er bl.a. tillæg for omlagt tjeneste og for overarbejde.

Lærernes Centralorganisation drøftede på given foranledning spørgsmålet med Kommunernes Landsforening på et møde den 23. juni 2000.

Der var på mødet enighed om, at ansatte under barselsorlov skal have de sædvanlige påregnelige tillæg, svarende til det normale undervisningstimetal. LC foreslog, at der tages udgangspunkt i det foregående skoleår – hvis det har været sædvanligt for den pågældende – og det blev ikke modsagt af KL.

Det er derfor Danmarks Lærerforenings opfattelse, at der til den barslende skal udbetales en løn, der svarer til den løn, den pågældende ville have modtaget, hvis vedkommende havde udført sit normale arbejde – inkl. undervisningstillæg, specialundervisningstillæg samt eventuelt lokalt aftalte tillæg for opgaver, den pågældende normalt ville have udført.