Barsel

Barselsbillede.jpg
Herunder finder du en række punkter, som er vigtige at undersøge, når man skal på barsel.

Generelt - Barsel

Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen.

Orlov efter fødslen: Perioden er uafhængig af tidsforbruget før fødslen. Perioden regnes fra og med dagen efter fødslen eller fra hjemkomsten (efter indlæggelse).

Folketinget vedtog den 3. marts 2022 en ændring af barselsloven. Den nye barselslov træder i kraft den 1. juli og får virkning for forældre til børn, der fødes den 2. august 2022 eller senere.

1. Den nye barselslov Den nye barselslov indeholder en 24-24 orlovsmodel, som indfører en ligedeling af retten til barselsdagpenge efter fødslen med 24 uger til hver af forældrene(for lønmodtagere):

• To af ugerne er øremærket og skal holdes i forbindelse med fødslen.

• Yderligere 9 uger vil være øremærket og skal holdes inden for det første år efter barnets fødsel.

• De resterende 13 uger kan overdrages mellem forældrene og skal afholdes inden barnet fylder 1 år, medmindre forældrene gør brug af fleksibilitetsmulighederne, herunder muligheden for at udskyde til afholdelse inden barnet fylder 9 år.

Kontakt kredsen for en samtale, hvor I kan få overblik over, hvordan I kan afholde barsel, samt hvilke lønvilkår, der vil være gældende.

 

Aflønning under barselsorlov

Under barselsorlov udbetales til den barslende ”sædvanlig løn”. I henhold til barselsaftalens § 2 (Aftalen om fravær af familiemæssige årsager) svarer sædvanlig løn til den løn, den ansatte ville have ret til under sygefravær.

KTO har i en kommentar tilføjet, at den ansatte under barselsorlov har ret til den løn, som den pågældende har kunnet regne med inkl. pensionsbidrag og fast påregnelige tillæg. Det er endvidere anført, at faste påregnelige tillæg er tillæg, der gives som en del af vederlaget for den arbejdsydelse, som den pågældende er ansat til at udføre. Ikke fast påregnelige tillæg er bl.a. tillæg for omlagt tjeneste og for overarbejde.

Lærernes Centralorganisation drøftede på given foranledning spørgsmålet med Kommunernes Landsforening på et møde den 23. juni 2000.

Der var på mødet enighed om, at ansatte under barselsorlov skal have de sædvanlige påregnelige tillæg, svarende til det normale undervisningstimetal. LC foreslog, at der tages udgangspunkt i det foregående skoleår – hvis det har været sædvanligt for den pågældende – og det blev ikke modsagt af KL.

Det er derfor Danmarks Lærerforenings opfattelse, at der til den barslende skal udbetales en løn, der svarer til den løn, den pågældende ville have modtaget, hvis vedkommende havde udført sit normale arbejde – inkl. undervisningstillæg, specialundervisningstillæg samt eventuelt lokalt aftalte tillæg for opgaver, den pågældende normalt ville have udført.

 Udbetaling af barselsdagpenge

Du skal bede din arbejdsgiver om at søge om barselsdagpenge for dig på virk.dk/nemrefusion. Du modtager herefter et underretningsbrev fra Udbetaling Danmark, hvor du bliver bedt om at udfylde en side med supplerende oplysninger, som du skal sende tilbage.

Selvom din arbejdsgiver søger om barselsdagpenge for dig, så er det dit ansvar, at Udbetaling Danmark har oplysningerne, inden ansøgningsfristen udløber. Det er 8 uger efter fødslen, hvis du ikke får løn under orloven.

Får du løn under noget af orloven, skal Udbetaling Danmark have din ansøgning om barselsdagpenge senest 8 uger efter, lønudbetalingen er ophørt.

Modtager Udbetaling Danmark ansøgningen senere, kan du først få barselsdagpenge fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning.

 Udskydelse eller forlængelse af barselsorloven

Forlængelse af forældreorloven.

1) Forlængelse Forældre kan vælge at forlænge fraværet med 8 eller 14 uger til hhv. 40 eller 46 uger, jf. barselsaftalens § 10, stk. 2. Med den nye barselslov fjernes adgangen til at udstrække barselsdagpengene tilsvarende. Uagtet dette, er parterne enige om at opretholde den eksisterende adgang i barselsaftalens § 16 og § 26 til at udstrække pensionen således, at der i hele den forlængede periode fortsat indbetales/optjenes pension forholdsmæssigt. Der kan fortsat maksimalt indbetales/optjenes pension svarende til 20 ugers orlov. Det er således ikke parternes hensigt, at den ansatte opnår en bedre ferierettighed end efter den nuværende barselsaftale.

En del af orloven kan udskydes.

En af forældrene kan vælge retsbaseret at udskyde mellem 8 og 13 uger til afholdelse, inden barnet fylder 9. år, jf. barselsaftalens § 11, stk. 1. Med den nye barselslov får begge forældre adgang til at udskyde orlov retsbaseret. Til gengæld begrænses retten til, at hver af forældrene fremover kun har ret til at udskyde op til 5 uger. Parterne er enige om, at barselsaftalens § 11, stk. 1, skal forstås i overensstemmelse hermed. Begge forældre kan aftale med arbejdsgiveren at udskyde op til 32 uger af fraværsretten til afholdelse inden barnet fylder 9. år, jf. barselsaftalens § 11, stk. 2. Dette vil fortsat kunne aftales. Med den nye barselslov kan en aftalebaseret udskydelse dog kun omfatte de dagpenge, der er overførbare. Det vil sige, at moren kan aftale at udskyde op til 18 (5 + 13 overført fra faren) ugers orlov med dagpenge. Faren kan aftale at udskyde op til 26 (13 + 13 overført fra moren) uger med dagpenge.

Genoptagelse.

Forældre kan aftale at genoptage arbejdet på nedsat tid med eller uden forlængelse, jf. barselsaftalens § 13. Med den nye barselslov vil faren også kunne genoptage arbejdet på nedsat tid under den barselsorlov, som moren måtte have overdraget til ham.

Ovenstående 1)-3) gælder ligeledes adoptanter.

 Pensionsforhold

Lærernes Pension som forsikring.

Lærernes Pension indeholder foruden alderspensionen også en forsikringsdel, der omfatter invaliditet og død. Hvis medlemmets indbetalinger ophører i en orlovsperiode uden løn, opretholdes forsikringsdelen i indtil 12 måneder, idet betalingen herfor tages af det opsparede depot. Hvis depotets værdi ikke er tilstrækkelig, opretholdes dækningen så længe som muligt, dog altid mindst 6 måneder (ny-ansatte!). Dækningen ved død og invaliditet falder, og alderspensionen bliver selvfølgelig lavere, hvis der ikke indbetales præmie. Nedsættelsen afhænger af depotet på ændringstidspunktet. Hvis depotet på et tidspunkt bliver 0 kroner, ophæves forsikringen.

Når den automatiske dækningsperiode udløber retter Lærernes Pension altid henvendelse til medlemmet, for at give medlemmet mulighed for at tage stilling til forskellige muligheder for fortsættelse.

Pensionsoptjening under hele barselsperioden.
Tidligere har man kun optjent pension under den del af barslen, hvor man fik fuld løn. Fra den 1. oktober 2005 optjener man også pension i de almindelige uger af barslen, hvor indtægten er dagpenge.

Hvis man vælger at strække de sidste dagpengeuger af barslen med 8 eller 14 uger, får man ikke fuld pensionsindbetaling i de ekstra uger. Man får den samme sum.

Ansatte, der har børnepasningsorlov, får også indbetalt pensionsbidrag.

 Tjekliste

Se vedhæftede fil her.

 Diverse

Gruppelivsforsikringen og orlov uden løn.

Barselsorlov uden løn:
Fra 1. april 2006 er man fuldt ud omfattet af Aftale om gruppelivsforsikring for lærere m.fl. i barselsorlovsperioden på dagpenge. Man skal ikke længere betale for gruppelivsforsikring i dagpengeperioden.

Barselsfond

Alle kommuner har siden den 1. januar 2007 haft pligt til at etablere en barselsudligningsfond, så udgifterne til barsel dækkes kollektivt på tværs af arbejdspladserne i kommunen. Fonden vil være med til at sikre, at arbejdspladser med mange kvinder ikke selv skal dække udgifterne ved barselsorlov, men at alle områder i en kommune er med til det. Det skulle blandt andet også gerne medvirke til at sikre kvindelige ansøgere større mulighed for ansættelse.

Fagforeningskontingent.

Man kan ansøge Danmarks Lærerforening om kontingentnedsættelse i den periode, hvor man modtager dagpenge. Det er ikke muligt, at få bevilget nedsat kontingent med tilbagevirkende kraft, så det vil være fornuftigt at være i god tid med sin ansøgning. Der ansøges om kontingentnedsættelse ved at sende en mail til 084@dlf.org. Oplys navn og medlemsnummer, (evt. cpr.-nummer), samt den periode, hvor du forventes at modtage dagpenge.

Optjening af lønanciennitet under barselsorlov iht. bestemmelserne om funktionsløn i overenskomstens § 5 (den automatiske oprykning efter henholdsvis 4, 8 og 12 år)?

Medregnes en periode med barselsorlov uden løn (men på dagpenge) i ancienniteten?

Det fremgår af aftalen om beskæftigelsesanciennitet for kommunalt ansatte § 3, stk. 3, pkt. 5, at barsels- og adoptionsorlov uden løn medregnes i lønancienniteten jf. lov om ligebehandling af mænd og kvinder.

En barselsorlov på dagpenge medregnes således i lønancienniteten.