Spørgsmål & Svar Barsel

Udskydelse, forlængelse eller gradvis genoptagelse af arbejdet under barselsorloven

Der er fortsat en række fleksibilitetsmuligheder ved afholdelse af barselsorloven.

Forlængelse af forældreorloven.

1) Forlængelse Forældre kan vælge at forlænge fraværet med 8 eller 14 uger til hhv. 40 eller 46 uger, jf. barselsaftalens § 10, stk. 2. Med den nye barselslov fjernes adgangen til at udstrække barselsdagpengene tilsvarende. Uagtet dette, er parterne enige om at opretholde den eksisterende adgang i barselsaftalens § 16 og § 26 til at udstrække pensionen således, at der i hele den forlængede periode fortsat indbetales/optjenes pension forholdsmæssigt. Der kan fortsat maksimalt indbetales/optjenes pension svarende til 20 ugers orlov. Det er således ikke parternes hensigt, at den ansatte opnår en bedre ferierettighed end efter den nuværende barselsaftale.

En del af orloven kan udskydes.

En af forældrene kan vælge retsbaseret at udskyde mellem 8 og 13 uger til afholdelse, inden barnet fylder 9. år, jf. barselsaftalens § 11, stk. 1. Med den nye barselslov får begge forældre adgang til at udskyde orlov retsbaseret. Til gengæld begrænses retten til, at hver af forældrene fremover kun har ret til at udskyde op til 5 uger. Parterne er enige om, at barselsaftalens § 11, stk. 1, skal forstås i overensstemmelse hermed. Begge forældre kan aftale med arbejdsgiveren at udskyde op til 32 uger af fraværsretten til afholdelse inden barnet fylder 9. år, jf. barselsaftalens § 11, stk. 2. Dette vil fortsat kunne aftales. Med den nye barselslov kan en aftalebaseret udskydelse dog kun omfatte de dagpenge, der er overførbare. Det vil sige, at moren kan aftale at udskyde op til 18 (5 + 13 overført fra faren) ugers orlov med dagpenge. Faren kan aftale at udskyde op til 26 (13 + 13 overført fra moren) uger med dagpenge.

Genoptagelse.

Forældre kan aftale at genoptage arbejdet på nedsat tid med eller uden forlængelse, jf. barselsaftalens § 13. Med den nye barselslov vil faren også kunne genoptage arbejdet på nedsat tid under den barselsorlov, som moren måtte have overdraget til ham.

Ovenstående 1)-3) gælder ligeledes adoptanter.